Zelhem – Rotterdam – Wereld – Hele Alles

Start Groepsaanpak

Start Groepsaanpak 14-09-2006 09:36

Op donderdag 14 september hebben de Politie (district Rotterdam Centrum), stadsmarinier Oude Westen, de welzijns- en opbouworganisaties SONOR, Stichting Wenk en Stichting Jong en de Centrumraad het convenant �Aanpak problematische jeugdgroepen in het centrum van Rotterdam� ondertekend. Onder de regie van de Centrumraad moet door de gezamenlijke aanpak de overlast van problematische jeugdgroepen eind 2007 meetbaar teruggedrongen zijn.

groepsaanpak 02.jpg

Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn prachtige woorden. Het vergt echter een behoorlijke krachtsinspanning voor een mens om van een minuscuul klein zaadje uit te groeien tot een volwassen persoon die weet om te gaan met zijn vrijheid en die verantwoordelijkheid kan dragen voor zijn eigen daden. Wij hebben met elkaar de mogelijkheid om die groei en bloei te bevorderen.

Overlast van jongeren staat in alle enqu�tes over veiligheid bijna op de eerste plaats. Om met succes maatregelen te kunnen nemen is in de eerste plaats inzicht nodig. Inzicht in de aard en de omvang van het probleem. En inzicht in de samenstelling van de groep waar het om gaat. Belangrijke vragen zijn: hebben we hier te maken met hinder, met overlast of met echte criminaliteit. 
Advies en Onderzoeksgroep Beke heeft een methodiek ontwikkeld die hierbij hulp kan bieden. Met behulp van deze methodiek is het mogelijk een inschatting te maken van de groepen jongeren die overlast veroorzaken. De methodiek van Beke besteedt zowel aandacht aan overlast en criminaliteit als aan achterliggende oorzaken.

� Alle deelgemeenten werken aan verbetering van de veiligheid in de wijken. Welzijnsorganisaties, hulpverleners, bewoners, ondernemers, gemeentelijke diensten, de politie, het Openbaar Ministerie, woningbouwcorporaties en deelgemeenten trekken samen op. In bijna alle 62 wijken van Rotterdam is de score voor veiligheid verbeterd. 
� In het Centrum liggen de enig overgebleven onveilige wijk en twee probleemwijken. 
In de Veiligheidsindex 2005 krijgt het Oude Westen de score onveilig, 
Cool/Nieuwe Werk/ Dijkzigt en Stadsdriehoek/C.S.-Kwartier vallen in de categorie probleemwijk. De Centrumraad heeft besloten dat geen enkele wijk in het Centrum in 2009 nog in de categorie onveilige wijk of probleemwijk mag vallen. 
Een van de maatregelen die de Centrumraad inzet om de veiligheid te vergroten is de groepsaanpak. De groepsaanpak wordt vanaf morgen toegepast op overlastgevende groepen jongeren in het Oude Westen en in Cool. 
� Ik wil het niet laten bij repressie alleen, ik wil jongeren het gereedschap geven om een andere keus te maken dan het overlastgevende pad. Dat betekent: aandacht voor werk, ondersteuning bij de opvoeding, luisteren naar jongeren, aandacht voor vrijetijdsbesteding en hoge verwachtingen van jongeren.

� Werk is de motor om mee te kunnen doen in de samenleving. Om werk te krijgen moeten jongeren goed beslagen ten ijs komen: met een diploma op zak. 
o De Centrumraad onderzoekt samen met de scholen en welzijnsinstellingen in het centrum hoe voorkomen kan worden dat jongeren de school verlaten zonder diploma.
o De Centrumraad cre�ert binnen de eigen organisatie drie stageplaatsen.
o De Centrumraad stimuleert ondernemers om stageplaatsen beschikbaar te stellen.
� Opvoedingsondersteuning moet ouders en opvoeders bijstaan in de opvoeding van de jeugd. Niet alleen als het al mis gaat in de opvoeding maar ook preventief. Door tijdig te signaleren dat kinderen in een risicovolle situatie opgroeien, kan erger worden voorkomen
� Luister naar jongeren
o Op 5 september presenteerde de Rotterdamse Jongeren Raad de Agenda van de Jeugd. Zo�n 1000 Rotterdamse jongeren vertelden aan wethouder Leonard Geluk wat zij van Rotterdam vinden. Met enqu�tes, brainstorm en debat kwamen zij tot een Agenda van de Jeugd. Zij vertelden wat er moet gebeuren om Rotterdam d� stad voor jongeren te maken! 
o Is het Centrum jongeren-proof?
� Aandacht voor vrijetijdsbesteding voor jongeren. Uit de Agenda van de Jeugd kwam naar voren dat 45% van de jongeren vindt dat er te weinig in hun buurt te doen is. Tegelijk hiermee kwam naar voren dat 73% van de jongeren zich te willen inzetten voor een idee in hun buurt. Zij vinden dat de buurthuizen beter georganiseerd moeten worden. Dat het centra moeten worden van waaruit jongeren zelf activiteiten kunnen organiseren. De meisjes tussen de 15 en 23 zijn volgens de Agenda van de Jeugd een vergeten groep, er is te weinig voor hen te doen. Ook kwam het idee naar voren om een groot pand in het centrum vrij te maken voor jongeren. In dit pand wordt de ruimte geboden aan jongeren om hun talenten te ontwikkelen. Ik weet niet precies wat jongeren bedoelen als ze zeggen dat er te weinig te doen is. Ze wonen niet op de grote stille heide maar in een grote stad. De roep om zelf iets te kunnen organiseren op een eigen locatie heb ik goed gehoord. Zelf formuleren wat je wilt en vervolgens in overleg met anderen je plannen realiseren is een geweldige manier om verantwoordelijkheid onder de knie te krijgen. De kick die het geeft als de plannen zijn geslaagd draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde.
� Verwacht veel van een jongere. Stel hoge eisen. Luister naar zijn dromen. Luister naar haar dromen. Deel geen etiketten uit met �waardeloos�, �kan weg� en �afgedankt�.

� Conclusie
o Vandaag zetten we een gezamenlijke stap om jongeren die de fout in zijn gegaan aan te pakken en een vruchtbaar pad te bieden
o Stevig ingrijpen waar het mis is gegaan is noodzakelijk, maar als we kunnen voorkomen dat het mis gaat hebben we meer goud in handen.

https://farmacijahr24.com/viagra-genericka-online-ljekarna/