Zelhem – Rotterdam – Wereld – Hele Alles

Kick Off Jongerenpanel

19-04-2009 20:24

Het jongerenpanel is geen doel op zich, het is een middel ter verhoging van de jongerenparticipatie. Participatie betekent: meedenken en meedoen. Dit impliceert dat er ook een andere partij in het proces is: de Centrumraad. Jongerenparticipatie krijgt alleen gestalte als de Centrumraad zich ook actief opstelt.

jongerenpanel19042009-3.jpg

Vannacht sliep ik in mijn oude middelbare school
Toen Ruimzicht, nu Hotel Villa Ruimzicht
Toen een combinatie van gebrek aan vrijheid en werken aan mijn toekomst, al wist ik niet wat ik later worden moest
nu aangeprezen onder de naam Historisch Genieten
Gelukkig stond mijn bed niet in het biologielokaal van de angstaanjagende mevrouw Mansje Dirkzwager, die spugend vertelde wat meisjes eigenlijk bedoelen met hun blauwe oogschaduw en hun rode lippen
Het stoplichtmodel om het leerlingenverkeer over de trap te reguleren was verdwenen
En ook Karel Broers de scheikundeleraar kwam niet langs, slaand met zijn stok naar alles en iedereen op zijn pad.
Ik denk aan de grap van Henk den Breeijen, leraar natuurkunde. Weet je waarom een stofzuiger geluid maakt? Anders denken vrouwen dat ie het niet doet. 
Ik voelde aan het gras van de softbalwedstrijden, dat voelde nog als vanouds en omarmde de bruine beuk uit 1770.
Nog maar heel even geleden was ik een meisje van 16.

Het is nu dertig jaar later. Ik praat nu over jongeren.
En in de kadernota welzijn van de Centrumraad staat
“Zorgen dat jeugd meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld krijgt”
Maar de betrokkenheid van jongeren bij wat de Centrumraad doet is klein, de kennis van de Centrumraad van wat jongeren doen en wat jongeren willen kan nog veel groter.

Burgemeester Aboutaleb zei gisteren in het Algemeen Dagblad dat hij de straat terug wil geven aan de jongeren. Het lijkt er op dat de straat alleen nog gebruikt mag worden om van a naar b te gaan, verblijven op straat is ongewenst.
Overlast van jongeren is een van de grootste ergernissen van de Rotterdammer, maar in plaats van het innemen van alle openbare ruimte door verboden waar bij overtreding dikke boetes betaald moeten worden, zouden we in gesprek moeten gaan met elkaar over het gebruik van de openbare ruimte, de ruimte die we met elkaar moeten delen. Dat is een discussie die wij politici juist ook met jongeren moet voeren.
Hierin zie ik een aanmoediging om zelf ook veel kritischer te kijken naar wat wij als bestuurders doen met ons centrum.
Wat bedoelen we met het bordje “niet op het gras aub” langs de Westersingel. Dat het niet gewenst is dat junks in het gras hun roes uitslapen of dat ook leuke jongens en meisjes ook niet mogen picknicken langs het water. Nu bereiken we beide.
Wat bedoelen we eigenlijk met de samenscholingsverboden op straat. Dat we overlastgevend gedrag willen voorkomen of dat we niet willen dat mensen elkaar op straat ontmoeten. Nu bereiken we beide.

Als we willen dat onze jongeren zich verantwoordelijk voelen voor hun daden moeten we ze niet alleen maar onder de duim houden maar verantwoordelijkheid geven
Als we willen dat overlast en jongeren niet steeds in een adem worden genoemd moeten we veel meer positieve aandacht geven aan de jongeren die de toekomst hebben

Als we zeggen dat we naar jongeren willen luisteren moeten we ze niet wegjagen met bureaucratische regels maar ons actief opstellen en met open armen ontvangen

Sinds 18 februari is het jongerenpanel van de Centrumraad actief! 
Het jongerenpanel is geen doel op zich, het is een middel ter verhoging van de jongerenparticipatie. Participatie betekent: meedenken en meedoen. Dit impliceert dat er ook een andere partij in het proces is: de Centrumraad. Jongerenparticipatie krijgt alleen gestalte als de Centrumraad zich ook actief opstelt.

De Centrumraad ziet een jongerenpanel voor zich dat de volgende functies uitoefent:
• Brug. Het jongerenpanel functioneert als een brug tussen de CR en de jongeren.
• Klankbord. Het jongerenpanel fungeert als klankbord, waarbij ideeen uit de CR kunnen worden voorgelegd aan het panel.
• Advies. Het jongerenpanel kan, al dan niet op eigen initiatief, adviezen uitbrengen over zaken die jongeren aangaan in het centrum.
• Projecten. Het jongerenpanel kan op eigen initiatief projectenvoorstellen ontwikkelen en deze voor subsidie indienen bij de CR.

De leden van het jongerenpanel krijgen een vergoeding van € 50,- per maand Panelleden moeten een contract ondertekenen

Om het panel na de oprichting voldoende stabiliteit te laten behouden krijgt het panel een panelcoach

Het Jongerenpanel goed te laten functioneren is het van belang de panelleden te begeleiden en op te leiden in technieken die hen bij advisering kunnen helpen. trainingen in debattechnieken.

Vooralsnog kan het jongerenpanel een subsidie voor een projectvoorstel indienen bij de Centrumraad, waarna de normale procedure wordt gestart. Het dagelijks bestuur kan ook besluiten vooraf een bedrag beschikbaar te stellen waar het Jongerenpanel een beroep op kan doen. Voorwaarde hiervoor kan zijn om de portefeuillehouder het voorstel aan een aantal voorwaarden te laten toetsen. 
Voordeel hiervan is dat een aanvraag snel toegekend of afgewezen kan worden. Dit is voor de beleving van leden uit het jongerenpanel van groot belang. Keer op keer wordt aangetoond dat jongeren afhaken zodra ze met lange bureaucratische procedures te maken krijgen. Door de procedure in werking te stellen geeft het dagelijks bestuur van de Centrumraad er blijk van oog te hebben voor de belevingswereld van jongeren en bereidt is zijn organisatie hieraan aan te passen. Daarnaast kan deze beslissing een teken aan de panelleden zijn, dat de Centrumraad hen serieus neemt en bereidt is hen verantwoordelijkheid te geven. Voor het jongerenpanel geldt dat zij zekerheid krijgt over het omzetten van initiatief in actie, mits en uitsluitend als de voorgestelde projecten aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

Voorwaarden:
• Voor jongeren in de leeftijdscategorie 12-27 jaar
• Komt ten goede aan Centrumbewoners
• Organisatie door leden van het jongerenpanel, mogelijk ondersteund door andere jongeren uit de doelgroep
• Brengt jongerenparticipatie in het centrum in het algemeen voor het voetlicht.
• Besteedt aandacht aan het jongerenpanel zelf. 
• Is gerelateerd aan advies dat het jongerenpanel aan de Centrumraad uitbrengt. Dit kan op twee manieren: een activiteit kan dienen als basis voor een advies, of een advies kan als basis dienen voor een activiteit. 
• Alle jongeren zijn welkom, totdat de maximum capaciteit bereikt is. Het project mag een selectieve doelgroep hebben, echter, jongeren mogen in geen geval deelname of toegang geweigerd worden als zij tot die selectieve doelgroep behoren. 
• Opeenvolgende projecten kunnen nooit dezelfde specifieke doelgroep hebben, tenzij de activiteit beoogt álle jongeren in het centrum aan te spreken en dat ook reëel verwacht kan worden.
• De aangevraagde subsidie staat in verhouding met het te verwachten aantal bereikte jongeren.

Hiermee geeft de Centrumraad geeft ruimte aan jongeren
We zien toekomst in onze jongeren
We zijn trots op onze jongeren
Wij toasten op onze jongeren