Zelhem – Rotterdam – Wereld – Hele Alles

Centrumraad beëindigt subsidierelatie met Wenk

 01-02-2009 14:15

Persbericht van de Centrumraad:

De Centrumraad beëindigt de subsidierelatie met Stichting Wenk, de instelling die in het centrum verantwoordelijk is voor de uitvoering van het sociaal-cultureel werk en peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang. De beëindiging van de subsidierelatie zal per 1 januari 2010 een feit zijn. In 2009 wordt de relatie afgebouwd. De Centrumraad draagt er zorg voor dat het sociaal-cultureel werk dit jaar wordt voortgezet. 
Reden voor deze beslissing is de onvrede van de Centrumraad over de kwaliteit van de activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de stichting worden uitgevoerd, waaronder onvoldoende sturing op het jongerenwerk, geen goede afstemming met samenwerkingspartners en het onvoldoende nakomen van prestatieafspraken. 
De Centrumraad heeft de verplichting goed opdrachtgever te zijn voor instellingen en organisaties. Dat betekent een heldere formulering van diensten, de kwaliteit en het te verwachten resultaat. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met Wenk om verbeteringen in de organisatie door te voeren. Dit heeft niet tot gewenste verbeteringen geleid.

 

 

 

Waar gaat het eigenlijk over?
Wenk is een grote welzijnsinstelling die veel takken van welzijnswerk levert. Van zinvolle vrijetijdsbesteding voor ouderen tot opvoedingsondersteuning, van jongerenwerk tot peuterspeelzaalwerk. Zo’n 50 fte’s bieden plaats aan ongeveer 70 mensen en ieder jaar ontvangt Wenk ruim 2 miljoen om haar werk te doen.
De Rotterdamse overheid is voor het uitgeven van subsidies gebonden aan de SVR, de Subsidie Verordening Rotterdam. In de SVR staan ook de spelregels die gehanteerd moeten worden in een structurele subsidierelatie zoals die van de Centrumraad met Stichting Wenk.
Het besluit om een langdurige subsidierelatie te beëindigen neem je niet zomaar en niet van het ene op het andere moment. Mijn loopbaan bij de Centrumraad als portefeuillehouder welzijn begon met een kadernota. http://www.centrumraad.rotterdam.nl/Rotterdam/Openbaar/Deelgemeenten/Centrumraad/2009/nieuwsberichten/Kadernota-welzijn.pdf
Daarin staat bijvoorbeeld het belang dat de Centrumraad hecht aan jongerenwerk, dat bij het formuleren van de offerte uit moet worden gegaan van de vraag die er leeft bij bewoners, in de wijk, in het Centrum; dat de begroting en de afrekening transparant moeten zijn; dat samenwerking met collega’s en de politie van groot belang is voor een geslaagde aanpak; dat signalen uit de wijken terecht moeten komen bij de Centrumraad. Allemaal zaken die wellicht als zeer vanzelfsprekend klinken maar in deze praktijk toch niet zo vanzelfsprekend waren. 
De afspraken die de Centrumraad maakt met haar instellingen, dus ook met Wenk, worden vastgelegd als prestatie-afspraken in de subsidie-beschikking. Tussentijds en achteraf leggen de instellingen verantwoording af over de behaalde prestaties, doelen en resultaten. 
Na twee jaar praten en strijden is het vertrouwen in het bestuur en het management van Wenk om te komen tot kwaliteitsverbeterig bij nul uitgekomen.
Grote zorg is nu in de eerste plaats hoe ik kan voorkomen dat de bewoners hier last van hebben, niet meer terecht kunnen met hun peuter of hun clubhuis niet meer kunnen bezoeken. Daarnaast is een zorgvuldige afhandeling van de personeelszaken belangrijk. De dames en heren op de werkvloer heeft het aan inzet niet ontbroken.
Een beslissing als deze nemen gaat je niet in je koude kleren zitten. De adrenaline giert regelmatig door het Saftlevenkwartier en het Minervahuis. Zo’n beslissing kan ik ook alleen maar nemen met de volledige instemming van mijn collega’s uit het dagelijks bestuur, de leden van de Centrumraad en de wethouder en met stevige ondersteuning van de ambtenaren.